VALÈNCIA CANVIA PEL CLIMA! 2020 - VALENCIA CHANGES FOR THE CLIMATE! 2020

Date
04 March 2020
Place
Valencia - Las Naves

From 09:00 to 18:00

English below

Cap a una ciutat sostenible, saludable, lliure d’emissions i de contaminació, verda, integradora, a la mesura de les persones i de una societat democràtica, justa, equitativa i solidària.

JORNADA DE TROBADA I PARTICIPACIÓ

4 de MARÇ 2020 – LAS NAVES

Aliança per a una ciutat sostenible

Delegació d’Emergència Climàtica i Transició Energètica – Ajuntament de València.

DIRIGIT A: Entitats de la societat civil organitzada.

Posada en marxa dels processos de participació dels fulls de ruta per a la transició energética i la renaturalització en el marc de la ciutat sostenible en l'horitzó 2030; aquests processos es dirigeixen en primer lloc a les organitzacions ciutadanes que comparteixen aquesta visió i objectius. Un tercer taller abordarà diagnòstics i solucions per al disseny d'una ciutat humanitzada i lliure d'emissions.

Els resultats s'incorporaran i tindran continuïtat durant el bienni 20-21 a través de la implementació de dos projectes H2020 (Grow Green i Tomorrow). A més, les conclusions i recomanacions objectives es faran públiques i formaran part de l'estratègia de coordinació i participació dels fulls de ruta.

------

 

Towards a sustainable, healthy, emission-free and pollution-free city, green, inclusive, tailored to the people and a democratic, fair, equitable and supportive society.

MEETING AND PARTICIPATION DAY

MARCH 4, 2020 - LAS NAVES

Alliance for a sustainable city

Delegation of Climate Emergency and Energy Transition - Valencia City Council.

AIMED TO: Organized civil society entities.

Implementation of the processes of participation in the roadmaps for energy transition and renaturalization within the framework of the sustainable city on the horizon 2030; These processes are directed, first of all, at citizen organizations that share this vision and goals. A third workshop will address diagnostics and solutions for the design of a humanized, emissions-free city.

The results will be incorporated and will continue throughout the biennium 20-21 through the implementation of two H2020 projects (Grow Green and Tomorrow). In addition, objective conclusions and recommendations will be made public and will be part of the roadmap coordination and participation strategy.